Общество

Презентация на поредната книга на Иван Думиника

На 29 ноември 2017 г. в Българската библиотека „Христо Ботев”, гр. Кишинев беше представена поредната монография на доктор по история Иван Думиника, научен сътрудник в Института за културно наследство и член на Управителния съвет на НДБ РМ.

Книгата „Coloniile bulgarilor în Basarabia (1774-1856)” [Българските колонии в Бесарабия (1774-1856)] е написана на румънски език и разглежда преселването, устройството и развитието на българските преселници в Бесарабия. Единият от научните редактори на труда д.и.н. Николай Червенков разкри актуалността и научния принос на моногрофията, важността на новите документи, които въведе в научния оборот автора. Отбеляза нови аспекти (като например, вътрешни преселвания на българите в Бесарабия), които за първи път се повдигат в изследването.

Накрая авторът Ив. Думиника отбеляза целта за написването на своя труд, който се заключавал в запознаването на румъноезичния читател с това, как се е формирала тук, в Бесарабия, българската етническа общност и в какво се състои нейният принос в политическите и социално-икономически процеси, протичали в този регион. Също авторът набеляза редица проблеми, които в бъдеще предстои да се изяснят с помощта на нови архивни източници, съвременни методологични подходи.

 

Добавить комментарий

Комментировать...